Na kim ciąży prawny obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

Zgodnie z polskim prawodawstwem obowiązek recyklingu spoczywa na samorządach gminnych i firmach wprowadzających towary do obrotu handlowego. Jest on realizowany w postaci kwot procentowych (procentu odzyskanych odpadów w stosunku do całkowitej ilości odpadów wytworzonych) lub masy odpadów, które należy przeznaczyć do recyklingu.