Co to są opakowania wielomateriałowe? Czy podlegają recyklingowi?

Opakowania wielomateriałowe wykonane są z więcej niż jednego rodzaju materiału w taki sposób, iż trudno rozdzielić jego elementy przy użyciu prostych metod mechanicznych. Jeżeli do produkcji opakowania użyto różnych materiałów, ale podobnego typu, np. różne rodzaje tworzyw sztucznych, może ono podlegać recyklingowi. Przykładem opakowania wielomateriałowego jest opakowanie na sok. Składa …

Na kim ciąży prawny obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

Zgodnie z polskim prawodawstwem obowiązek recyklingu spoczywa na samorządach gminnych i firmach wprowadzających towary do obrotu handlowego. Jest on realizowany w postaci kwot procentowych (procentu odzyskanych odpadów w stosunku do całkowitej ilości odpadów wytworzonych) lub masy odpadów, które należy przeznaczyć do recyklingu.

Jakie materiały mogą być poddane recyklingowi?

Większość surowców wchodzących w skład zwykłych odpadów komunalnych może zostać poddanych recyklingowi. Należą do nich papier, tworzywa sztuczne, metale, odzież, szkło. Również odpady organiczne mogą zostać wykorzystane w procesie kompostowania, choć do tego celu bardziej nadają się odpady pochodzenia roślinnego.

Zasada 3U

3U, czyli Unikaj, Użyj, Utylizuj to zasada racjonalnego wykorzystania dóbr. Unikaj – czyli ogranicz kupowanie (konsumpcję) towarów, które nie są niezbędne. Użyj – użyj ponownie, postaraj się wykorzystać produkt kilka razy lub kupuj towar w opakowaniach wielokrotnego użytku. Utylizuj – oddaj odpad do recyklingu lub pozbądź się go w inny …

Czym jest recykling?

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska. Polega na powtórnym wykorzystaniu surowców zawartych w odpadach. Recykling pozwala z jednej strony ograniczyć zużycie surowców i energii, z drugiej – zapobiega nagromadzeniu odpadów na wysypiskach śmieci.